PUBLICATIONS

Workbooks by Suitou for practicing beautiful handwriting, “30 nichi de kirei na ji ga kakeru pen ji renshuu chou” (Takarajimasha), has sold over 4 million copies as of today.